• 0

Uitstel Biztax 2016

Alle verenigingen, vennootschappen en VZW’s die hun aangifte in de vennootschapsbelasting,rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners dienden in te dienen tegen 28 september 2016 hebben nu een bijkomend uitstel gekregen tot en met 5 oktober 2016.

Aan de basis liggen alweer aanhoudende technische problemen en overbelasting van de systemen waardoor veel gebruikers hun aangifte niet konden indienen.

Het bericht verscheen daarnet op de website: http://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax

 

 

 


 • 0

Een vereenvoudigde en goedkopere invordering voor onbetwiste schulden.

Sinds 2 juli 2016 is er een nieuwe wetgeving van kracht die het makkelijker en eenvoudiger moet maken voor bedrijven om hun vervallen en niet betwiste facturen te innen.

Het is de bedoeling van de wetgever om niet langer een rechtbank te moeten inschakelen bij het invorderen van openstaande en vervallen schulden.

Hierdoor verloopt het proces veel sneller en ook goedkoper.

Wij geven hieronder kort een beschrijving van de nieuwe procedure.

De inleiding

Om de procedure op te starten dient u zich te wenden tot een advocaat.

Deze zal het dossier nazien en doorgeven aan de deurwaarder.

 

De invordering

De deurwaarder stuurt aan de debiteur een aanmaning tot betalen, samen met de bewijsstukken en een antwoordformulier.

Na ontvangst van deze aanmaning beschikt de debiteur over 1 maand en 8 dagen om te reageren.

De debiteur kan:

 • Ofwel betalen: meteen of met een afbetalingsplan.
 • Ofwel betwisten: merk wel op dat deze betwisting gemotiveerd moet zijn.
 • Ofwel niet reageren en niet betalen.

Bij een gemotiveerde betwisting stopt deze nieuwe invorderingsprocedure. Het is voor een schuldeiser dan nog altijd mogelijk om alsnog een procedure voor de rechtbank op te starten.

Reageert de debiteur niet en weigert hij van betalen of houdt hij zich niet aan het afgesproken afbetalingsplan, dan stelt de deurwaarder een PV van niet-betwisting op.

Dit PV van Niet-Betwisting kan dan door de bevoegde magistraat uitvoerbaar verklaard worden waarna dit PV kan uitgevoerd worden door de gerechtsdeurwaarder.

Beperkingen

Deze procedure geldt vooralsnog enkel voor facturen tussen bedrijven.

Openstaande facturen aan particulieren kunnen niet langs deze weg worden ingevorderd.

De invorderingsprocedure is ook niet mogelijk bij een faillissement, gerechtelijke reorganisatie of collectieve schuldenregeling

Deze procedure is niet van toepassing op niet contractuele verbintenissen

De invordering van schulden ten aanzien van publieke overheden (steden, provincies, overheid, instellingen van openbaar nut,…) dienen ook nog steeds volgens de oude procedures ingevorderd te worden.

Conclusie

Deze nieuwe procedure zal voor een groot deel van de openstaande facturen kunnen gebruikt worden.

 


 • 0

Belastingen besparen met een levensverzekering

Belastingkorting van 30%

Een individuele levensverzekering kan vaak een interessante manier zijn om nog bijkomend aan pensioensparen te doen of uw naasten bijkomend te beschermen in geval u komt te overlijden.

Bovendien zijn de premies ook nog fiscaal aftrekbaar en leveren ze, -net zoals pensioensparen- een belastingvoordeel op van 30%.

Voorwaarden

 • Het levensverzekeringscontract moet afgesloten worden voor de leeftijd van 65 jaar. Premies die na de leeftijd van 65 jaar gestort worden, blijven wel een fiscaal voordeel opleveren.
 • Het levensverzekeringscontract moet afgesloten worden voor een duurtijd van minstens 10 jaar, de uitdoving van uw contract kan pas geschieden na uw overlijden of na uw 65ste verjaardag.
 • Het levensverzekeringscontract moet worden aangegaan door de belastingplichtige zelf en alleen betrekking hebben op zijn eigen leven.
 • De begunstigde van het contract moet bij leven de belastingplichtige zelf zijn en in geval van een verzekeringscontract bij overlijden: de echtgenoot of begunstigden tot in de tweede graad. ( (groot)vader / (groot)moeder / zussen, broers, (klein)kinderen
 • De premies kunnen slechts aanvullend gecombineerd worden met de aftrek van de woonbonus, de aftrek zal dus beperkt zijn indien u reeds een hypothecaire lening heeft.
 • Het moet gaan om een TAK21-contract. Dit betekent dat uw kapitaal beschermd is.

Bedrag

Het bedrag dat u fiscaal kan storten is afhankelijk van uw inkomen.

De berekening is als volgt:

(6% x nettobelastbaar inkomen + 169,20 EUR)

Het maximaal bedrag per partner bedraagt 2.260 EUR, bij een nettobelastbaar inkomen van 34.846,87 EUR zit u reeds aan dit maximumbedrag.

Belasting bij uitkering en bij storting

Net zoals bij pensioensparen en de woonbonus geldt ook hier het principe, éénmaal aangegeven = belasting bij uitkering.

Deze belasting bedraagt 10% op de opgebouwde spaarpot (kapitaal + intresten) bij uw 60ste verjaardag. Uw verzekeraar zal dit bedrag automatisch afhouden.

Daarnaast is er bij iedere instorting ook 2% premietaks verschuldigd.

Waarop moet u letten bij het aangaan van de polis

Let bij het afsluiten van uw contract niet enkel op het brutorendement, maar bekijk ook steeds de beheerskosten. Deze kunnen sterk verschillen van polis tot polis en zo het brutorendement sterk naar beneden halen.

Vraag verschillende offertes aan en hou er rekening mee dat de beheerskosten te onderhandelen zijn. Zelfs een verschil van 1% in beheerskosten kan bij het einde van uw contract al rap enkele honderden tot duizenden euro verschil maken.

Geef bij het aanvragen van uw offerte ook duidelijk mee dat u de premies fiscaal in aftrek wenst te brengen. Niet alle contracten komen namelijk in aanmerking voor de fiscale aftrek.


 • 0

De fiscale voordelen van een elektrische wagen

Misschien denkt u erover om als zelfstandige of bedrijfsleider een nieuwe wagen aan te schaffen maar twijfelt u nog tussen de aanschaf van een wagen op benzine of diesel en een elektrische wagen.

In dit kort artikel zetten wij de fiscale voordelen van elektrisch rijden voor u op een rijtje.

Om de aankoop van een nieuwe elektrische wagen aan te moedigen, zijn er enkele  fiscale gunstmaatregelen van kracht.

120% aftrekbaarheid van de elektrische wagen

De belangrijkste voor zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders is ongetwijfeld de verhoogde aftrekbaarheid van de elektrische wagen.

Een elektrische wagen is 120% aftrekbaar.

U kan dus meer kosten in aftrek brengen dan wat u effectief betaald heeft.

Daarnaast zijn ook alle bijkomende kosten zoals onderhoud en verzekering voor de volle 120% aftrekbaar.

Betaalt u dus 1.000 EUR aan verzekering, dan mag u 1.200 EUR in aftrek brengen!

Kost uw wagen u 50.000 EUR en schrijft u elk jaar 1/5 af, dan kan u elk jaar 12.000 EUR afschrijven in plaats van 10.000 EUR.

Koos u dan toch voor een wagen op benzine ter waarde van 50.000 EUR en met een aftrekbaarheid van 75%, dan kon u slechts 7.500 EUR in fiscale aftrek brengen.

Deze aftrekbaarheid van 120% is van toepassing op alle autokosten, met uitzondering van de elektriciteit. Deze is, net zoals de brandstofkosten op vandaag, slechts voor 75% aftrekbaar.

Geen verkeersbelasting op elektrische wagens

Elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van zowel de belasting op inverkeerstelling (BIV) alsook de jaarlijkse verkeersbelasting.

Aftrekbaarheid van de elektrische wagen

Net zoals bij andere wagens geldt het normale stelsel van aftrekbaarheid van de BTW.

De BTW op uw autokosten is ten hoogste 50% aftrekbaar.

Hou er ook rekening mee dat de fiscus de elektriciteit van uw oplaadstation ook als brandstof aanziet.

U kan dus maximaal 50% van de BTW op elektriciteit aftrekken.

 


 • 0

BTW-wijzigingen 2016

Category : BTW

Vanaf 01/01/2016 veranderen de volgende zaken op BTW-vlak:

Renovatie van woningen

Het verlaagde tarief van 6% dat van toepassing is voor de renovatie van woningen blijft weliswaar behouden, maar de woning dient nu minstens 10 jaar oud te zijn daar waar dit vroeger maar 5 jaar was.

Verhoging van de omzetdrempel

De omzetdrempel verhoogt van 15.000 EUR naar 25.000 EUR. Ondernemingen die minder dan 25.000 EUR omzet per jaar factureren, hebben dus de keuze om dit al dan niet met BTW te doen.

Factuurdatum bepaalt de opeisbaarheid

Voor transacties tussen ondernemingen zal voortaan de factuurdatum bepalen wanneer de BTW moet worden voldaan; tenzij er voorschotten gefactureerd worden, zal de BTW dus pas opeisbaar zijn op factuurdatum.

Voor ondernemingen die voor de overheid werken, zal de datum van (gedeeltelijke) betaling van de factuur het tijdstip bepalen waarop de BTW opeisbaar is.

Bestuursmandaten van rechtspersonen worden onderworpen aan BTW

Waar men vroeger nog de keuze had om bestuursmandaten van rechtspersonen al dan niet aan de BTW-plicht te onderwerpen, zal dit nu niet langer het geval zijn.

Vanaf 1 april 2016 zullen mandaten van rechtspersonen definitief onderworpen zijn aan de BTW-plicht. Het vroegere keuzestelsel vervalt daarbij.

Wijzigingen naar het tarief van 0%

 1. Pro Deo diensten van gerechtsdeurwaarders

Wijzigingen naar het tarief van 6%

Het verlaagd BTW-tarief van 6% is vanaf nu ook van toepassing op:

 1. Schoolgebouwen
  • De levering van schoolgebouwen voor school-of universitair onderwijs
  • De werken in onroerende staat aan schoolgebouwen
  • De onroerende leasing van schoolgebouwen
 2. Assistentiehonden (volgt nu de regeling blindegeleidehonden)
  • Speciale uitrusting voor assistentiehonden
  • Diensten verleend door dierenartsen
  • Opleiding van assistentiehonden

Wijzigingen naar het tarief van 21%

 1. Afzonderlijk verkochte weekbladen, tijdschriften en artikels

Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem