Category Archives: Personenbelasting

 • 0

De belastingsvrijstelling op dividenden.

Natuurlijke personen die in 2018 dividenden toegekend of ontvangen hebben uit aandelen, krijgen van de overheid een belastingvrijstelling op de afgehouden roerende voorheffing.
Ze dienen deze vrijstelling wel zelf aan te vragen in de aangifte personenbelasting. 
Hierdoor kunnen ze tot 192 EUR per persoon aan teveel ingehouden roerende voorheffing terugvorderen.
Voor gehuwde of wettelijk samenwonende personen, geldt de belastingvrijstelling voor elk van beide.

Welke dividenden zijn uitgesloten?

 • Dividenden die voortkomen uit constructies die aan de kaaimantaks onderworpen zijn.
 • Dividenden die voortkomen uit beleggingsfondsen of ICB’s.
 • Geherkwalificeerde dividenden (= toegekende intresten die als dividend herzien werden)
 • Dividenden uit fusies, verdeling van het kapitaal van een vennootschap, inkoop eigen aandelen.

Hoe doet u dit concreet?

 • Per persoon mag u de ingehouden roerende voorheffing terugvorderen op 640 EUR aan ontvangen dividenden.
 • Dat betekent dat u maximaal 192 EUR (640 x 30%) kan terugvorderen.
 • U dient zelf een overzicht te maken van de ontvangen dividenden en de bewijsstukken bij te houden. Deze dient u NIET mee te sturen met de aangifte zelf. U heeft de vrije keuze welke dividenden u al dan niet in deze aangifte opneemt.
 • De terug te vorderen roerende voorheffing neemt u op in de code 1437 of 2437 voor uw partner. Het brutobedrag van de ontvangen dividenden moet u hier niet aangeven. U dient hier ENKEL de terug te vorderen roerende voorheffing op te nemen.

Tot slot

De buitenlandse bronheffing kan u op deze manier niet terugvragen. Deze dient u bij andere (buitenlandse) belastingsdiensten terug te vorderen. 

Voor 2019 is tot 800 EUR aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing.
Heeft u ten slotte nog andere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.


 • 0

Belastingen besparen met een levensverzekering

Belastingkorting van 30%

Een individuele levensverzekering kan vaak een interessante manier zijn om nog bijkomend aan pensioensparen te doen of uw naasten bijkomend te beschermen in geval u komt te overlijden.

Bovendien zijn de premies ook nog fiscaal aftrekbaar en leveren ze, -net zoals pensioensparen- een belastingvoordeel op van 30%.

Voorwaarden

 • Het levensverzekeringscontract moet afgesloten worden voor de leeftijd van 65 jaar. Premies die na de leeftijd van 65 jaar gestort worden, blijven wel een fiscaal voordeel opleveren.
 • Het levensverzekeringscontract moet afgesloten worden voor een duurtijd van minstens 10 jaar, de uitdoving van uw contract kan pas geschieden na uw overlijden of na uw 65ste verjaardag.
 • Het levensverzekeringscontract moet worden aangegaan door de belastingplichtige zelf en alleen betrekking hebben op zijn eigen leven.
 • De begunstigde van het contract moet bij leven de belastingplichtige zelf zijn en in geval van een verzekeringscontract bij overlijden: de echtgenoot of begunstigden tot in de tweede graad. ( (groot)vader / (groot)moeder / zussen, broers, (klein)kinderen
 • De premies kunnen slechts aanvullend gecombineerd worden met de aftrek van de woonbonus, de aftrek zal dus beperkt zijn indien u reeds een hypothecaire lening heeft.
 • Het moet gaan om een TAK21-contract. Dit betekent dat uw kapitaal beschermd is.

Bedrag

Het bedrag dat u fiscaal kan storten is afhankelijk van uw inkomen.

De berekening is als volgt:

(6% x nettobelastbaar inkomen + 169,20 EUR)

Het maximaal bedrag per partner bedraagt 2.260 EUR, bij een nettobelastbaar inkomen van 34.846,87 EUR zit u reeds aan dit maximumbedrag.

Belasting bij uitkering en bij storting

Net zoals bij pensioensparen en de woonbonus geldt ook hier het principe, éénmaal aangegeven = belasting bij uitkering.

Deze belasting bedraagt 10% op de opgebouwde spaarpot (kapitaal + intresten) bij uw 60ste verjaardag. Uw verzekeraar zal dit bedrag automatisch afhouden.

Daarnaast is er bij iedere instorting ook 2% premietaks verschuldigd.

Waarop moet u letten bij het aangaan van de polis

Let bij het afsluiten van uw contract niet enkel op het brutorendement, maar bekijk ook steeds de beheerskosten. Deze kunnen sterk verschillen van polis tot polis en zo het brutorendement sterk naar beneden halen.

Vraag verschillende offertes aan en hou er rekening mee dat de beheerskosten te onderhandelen zijn. Zelfs een verschil van 1% in beheerskosten kan bij het einde van uw contract al rap enkele honderden tot duizenden euro verschil maken.

Geef bij het aanvragen van uw offerte ook duidelijk mee dat u de premies fiscaal in aftrek wenst te brengen. Niet alle contracten komen namelijk in aanmerking voor de fiscale aftrek.


 • 0

De fiscale voordelen van een elektrische wagen

Misschien denkt u erover om als zelfstandige of bedrijfsleider een nieuwe wagen aan te schaffen maar twijfelt u nog tussen de aanschaf van een wagen op benzine of diesel en een elektrische wagen.

In dit kort artikel zetten wij de fiscale voordelen van elektrisch rijden voor u op een rijtje.

Om de aankoop van een nieuwe elektrische wagen aan te moedigen, zijn er enkele  fiscale gunstmaatregelen van kracht.

120% aftrekbaarheid van de elektrische wagen

De belangrijkste voor zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders is ongetwijfeld de verhoogde aftrekbaarheid van de elektrische wagen.

Een elektrische wagen is 120% aftrekbaar.

U kan dus meer kosten in aftrek brengen dan wat u effectief betaald heeft.

Daarnaast zijn ook alle bijkomende kosten zoals onderhoud en verzekering voor de volle 120% aftrekbaar.

Betaalt u dus 1.000 EUR aan verzekering, dan mag u 1.200 EUR in aftrek brengen!

Kost uw wagen u 50.000 EUR en schrijft u elk jaar 1/5 af, dan kan u elk jaar 12.000 EUR afschrijven in plaats van 10.000 EUR.

Koos u dan toch voor een wagen op benzine ter waarde van 50.000 EUR en met een aftrekbaarheid van 75%, dan kon u slechts 7.500 EUR in fiscale aftrek brengen.

Deze aftrekbaarheid van 120% is van toepassing op alle autokosten, met uitzondering van de elektriciteit. Deze is, net zoals de brandstofkosten op vandaag, slechts voor 75% aftrekbaar.

Geen verkeersbelasting op elektrische wagens

Elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van zowel de belasting op inverkeerstelling (BIV) alsook de jaarlijkse verkeersbelasting.

Aftrekbaarheid van de elektrische wagen

Net zoals bij andere wagens geldt het normale stelsel van aftrekbaarheid van de BTW.

De BTW op uw autokosten is ten hoogste 50% aftrekbaar.

Hou er ook rekening mee dat de fiscus de elektriciteit van uw oplaadstation ook als brandstof aanziet.

U kan dus maximaal 50% van de BTW op elektriciteit aftrekken.

 


 • 0

De investeringsaftrek voor digitale investeringen

Vanaf aanslagjaar 2016,  kan u gebruik maken van een nieuw soort investeringsaftrek: De investeringsaftrek voor digitale investeringen.

Wie heeft er recht op?

De nieuwe investeringsaftrek is enkel bedoeld voor eenmanszaken, micro- en kleine ondernemingen.

Welke investeringen komen in aanmerking?

 1. Investeringen die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen.
  1. Investeringen in systemen die de elektronische betalingen vergemakkelijken
  2. Investeirngen in systemen voor elektronische facturatie, handetekening of archivering
 2. Investeringen die dienen voor de beveiliging van uw ICT en communicatie-systemen
  1. Investeringen in systemen voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties
  2. Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen
  3. Investeringen in systemen die zorgen voor een veiliger beheer van de door de ondernemingen verzamelde persoonsgegevens.
 3. Aanvullende investeringen die nuttig zijn bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT.
  1. De kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen.
  2. Investeringen in hardware of software die de interfacing van de beoogde systemen mogelijk maken, met inbegrip van interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s.

Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek voor digitale investeringen werd voor aanslagjaar 2016 vastgelegd op 13,5%. Heeft u 100 EUR geïnvesteerd, dan is 13,5 EUR direct aftrekbaar van de winst van het boekjaar.

Bijkomende voorwaarden?

Zorg ervoor dat uw leverancier de juiste vermeldingen op zijn factuur of een bijkomend document aan zijn factuur staan heeft.

Zo dient hij het soort investeringen te vermelden alsook de geijkte formule:

″Verklaring met toepassing van artikel 49/1 van het KB/WIB 92 betreffende de investeringsaftrek voor digitale investeringen bedoeld in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, f, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 :

Ik, ondergetekende ………,

bevestig dat :

— … (per categorie de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIter/1 van het KB/WIB 92)

… (Datum)

… (Naam)

… (Handtekening)


 • 0

Maaltijdcheques

Hieronder herhalen we nog even de fiscale, sociale en boekhoudkundige spelregels:

 1. Er mag door de werkgever slechts één maaltijdcheque per gewerkte dag worden toegekend.
 2. De maaltijdcheques kunnen nooit worden toegekend als vervanging van loon.
 3. De maaltijdcheques zijn slechts 3 maanden geldig.
 4. Maaltijdcheques kunnen ook toegekend worden aan de bedrijfsleider.
 5. De werknemersbijdrage moet minstens 1,09 EUR bedragen. De werkgeversbijdrage mag maximaal 6,91 EUR bedragen.
 6. De maaltijdcheques moeten toegekend worden, hetzij via individuele overeenkomst, hetzij volgens een CAO
 7. Maaltijdcheques moeten verplicht op naam worden afgeleverd.
 8. Maaltijdcheques zijn niet cumuleerbaar met een onkostenvergoeding voor dezelfde maaltijd.

Is aan al deze voorwaarden voldaan, dan zijn de toegekende cheques als sociaal voordeel niet belastbaar in hoofde van de verkrijger.

Dat betekent aan de andere kant ook dat ze fiscaal niet aftrekbaar zijn bij de uitgever, met uitzondering van een bedrag van 2 EUR per toegekende cheque en het werknemersgedeelte.

Klein voorbeeld:

Maaltijdcheques van 5 EUR:

Werknemersbijdrage: 1,09 EUR

Werkgeversbijdrage: 3,91 EUR

Fiscaal aftrekbaar bedrag => 2 (2 EUR per toegekende cheque) + 1,09 (werknemersgedeelte)

Totaal niet aftrekbaar fiscaal bedrag: 5 -2 – 1,09 = 1,91 EUR 

 

 


Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem