Afgeleide producten (opties en warrants)

Beleggen in Afgeleide producten – fiscaliteit

 Gerealiseerde meerwaarden op opties

 Artikel 24, eerste lid, 2°, WIB 92 stelt belastbaar als winst de inkomsten uit enige waardevermeerdering van activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt wanneer de desbetreffende meerwaarden zijn verwezenlijkt of in de boekhouding of jaarrekening zijn uitgedrukt.

Vermits een optie strikt genomen geen “aandeel” is, is de vrijstellingsregeling vermeld in artikel 192, WIB 92 niet van toepassing en behoort de door de vennootschap verwezenlijkte meerwaarden op opties tot de belastbare grondslag.

De gerealiseerde meerwaarden zullen dus belastbaar zijn.

 

Gerealiseerde minderwaarden op opties

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 49, WIB 92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.

Overeenkomstig artikel 198, eerste lid, 7°, WIB 92 worden voor binnenlandse vennootschappen niet aangemerkt als beroepskosten ‘waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen, behoudens minderwaarden op aandelen geleden naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk  vermogen van een vennootschap tot ten hoogste het verlies aan gestorte kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd’.

Vermits een optie strikt genomen geen “aandeel” is, is artikel 198, eerste lid, 7°, WIB 92 in casu niet van toepassing en kunnen de gerealiseerde minderwaarden op opties als een aftrekbare kost worden aangemerkt.

De gerealiseerde minderwaarden op opties zijn dus aftrekbaar.


Claerhout Accountancy
Kappaertstraat 4
8550 Zwevegem